Regulamin sklepu

ROZDZIAŁ I

 I. DEFINICJE pojęć użytych w regulaminie

 1. Sprzedający – rozumie się przez to spółkę cywilną TUKAN S.C. z siedzibą w Tychach przy ul. Żwakowskiej 15 o numerze NIP: 6462925020, e-mail: tukan.sc@onet.pl.
 2. Zamówienie – złożenie oświadczenia woli przez Klienta zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej, stanowiące ofertę zawarcia umowy.
 3. Strona – strona w Sklepie internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktów.
 4. Klient – osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie internetowym posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 5. Sklep – rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego, działający pod adresem: www.tukan.tychy.pl
 6. Towar – rozumie się przez to wszystkie produkty oferowane przez Sprzedającego w ramach Sklepu do sprzedaży.
 7. Cena – rozumie się przez to cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą kosztów dostarczenia Towaru.
 8. Zamówienie – rozumie się przez to ofertę skierowaną do Sprzedającego przez Klienta w formie elektronicznej zgodnej z postanowieniami niniejszego Regulaminu, dotyczącej nabycia Towaru na zasadach i w formie wskazanej w niniejszym Regulaminie;
 9. Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 10. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
 11. Godziny robocze – godziny od 8:00 do 17:00 w Dniach Roboczych oraz od 8.00 do 13.00 w soboty.
 12. Koszty dostarczenia Towaru – rozumie się przez to koszty poniesione przez Sprzedającego niezbędne do dostarczenia Towaru Klientowi zgodnie z Zamówieniem.
 13. Konto – konto założone dla Zamawiającego w Serwisie w wyniku procesu rejestracji;
 14. Serwis – witryna internetowa Sklepu Sprzedającego;
 15. Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki korzystania z Serwisu;

Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawartej na podstawie złożonego Zamówienia.

Zamieszczona na stronie informacja o produktach wraz z ceną nie stanowi oferty w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert.

ROZDZIAŁ II

POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. Informacje o Sklepie

 1. Sklep Internetowy Tukan s.c. działa pod adresem www.sklep-tukan.pl i jest prowadzony przez Sprzedającego.
 2. Regulamin określa wyłącznie zasady zawierania i wykonania umów sprzedaży zawieranych w Sklepie.

II. Rejestracja

 1. Złożenie Zamówienia i zakup Towaru jest możliwy po dokonaniu rejestracji lub bez rejestracji (za pobraniem).
 2. W celu dokonania rejestracji Zamawiający obowiązany jest poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się w Serwisie, wskazać unikalny login i hasło, dzięki którym możliwe będzie logowanie się do Konta.
 3. W ramach rejestracji Konta Zamawiający może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę Danych osobowych w celu dokonania zakupu.
 4. Poprzez wypełnienie i akceptację formularza rejestracyjnego Zamawiający wyraża zgodę na zawarte w Regulaminie warunki dokonywania Zamówień.

III. Zamówienie

 1. Złożenie Zamówienia w Sklepie możliwe jest jedynie po zalogowaniu się do Konta lub bez rejestracji (za pobraniem).
 2. Złożenie Zamówienia możliwe jest 24 godziny na dobę w każdy dzień tygodnia.
 3. Realizacja Zamówienia odbywa się w Godzinach Roboczych w Dniach Roboczych.
 4. Sprzedawca dopuszcza wyznaczenie innych Dni Roboczych, w których Zamówienia nie będą realizowane po uprzedniej informacji umieszczonej w Serwisie.
 5. Po wybraniu Towarów Zamawiający umieszcza je w wirtualnym koszyku, zgodnie z instrukcją obsługi zamieszczoną w Serwisie. Przez cały czas trwania zakupów Zamawiający ma możliwość przeglądania zawartości swojego koszyka.
 6. W formularzu Zamówienia Zamawiający wskazuje obowiązkowo dane oznaczone jako dane obligatoryjne oraz może dodatkowo wskazać inne dane, nieoznaczone jako dane obligatoryjne.
 7. Warunkiem koniecznym do złożenia Zamówienia jest poprawne wypełnienie pól formularza Zamówienia oraz potwierdzenie Zamówienia zgodnie z instrukcją obsługi zamieszczoną w Serwisie jak i akceptacja Regulaminu Sklepu w wersji obowiązującej podczas składania Zamówienia.
 8. Regulamin w wersji obowiązującej podczas składania Zamówienia stanowi integralną część umowy sprzedaży.
 9. Akceptacja Zamówienia przez Sprzedawcę następuje przez przesłanie do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji wskazujące numer Zamówienia, zamówiony Towar, Cenę jednostkową i zbiorczą Towaru, Koszty dostarczenia Towaru i adres dostawy Towaru. Akceptacja Zamówienia jest równoznaczna z przyjęciem przez Sprzedającego złożonej przez Zamawiającego oferty.
 10. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

IV. Umowa

 1. Zawartość Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Złożenie Zamówienia przez Zamawiającego nie oznacza zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży.
 2. Składając Zamówienie Zamawiający składa Sprzedającemu ofertę zakupu Towaru objętego Zamówieniem.
 3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili dojścia do Zamawiającego oświadczenia Sprzedającego o akceptacji złożonej przez Zamawiającego oferty zakupu Towaru objętego Zamówieniem.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się w ramach zawartej w wyżej wskazany sposób umowy sprzedaży do realizacji Zamówienia zgodnie z treścią Zamówienia wskazanego Zamawiającemu w akceptacji Zamówienia.
 5. Własność Towaru przechodzi na Zamawiającego w chwili zapłaty Ceny Towaru + VAT zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 6. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny + VAT wraz z Kosztami dostarczenia Towaru oraz odbioru Towaru.
 7. W przypadku braku wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego kwoty Ceny Zamówienia + VAT i Kosztów dostarczenia Towaru w terminie do 5 dni kalendarzowych Sprzedający nie zrealizuje Zamówienia i odstąpi od Zamówienia.

V. Dostępność Towaru

 1. Informacje o orientacyjnej dostępności Towaru dostępne są przy jego opisie i nie wiążą Sprzedającego.
 2. W przypadku, gdy Sprzedający nie jest w stanie zrealizować Zamówienia w terminie wskazanym w Serwisie, Zamawiający informowany jest niezwłocznie o tym fakcie drogą mailową. Zamawiający ma wówczas prawo w ciągu 2 dni od dnia zaksięgowania środków na koncie Sprzedającego:

           –  wydłużyć czas realizacji Zamówienia

           –  anulować Zamówienie w całości.

VI. Ceny

 1. Ceny Towarów podane na stronie internetowej Sklepu są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto.
 2. Ceny nie uwzględniają Kosztów dostarczenia Towaru.
 3. Wysokość Cen w Cenniku jest wiążąca i nie może być przedmiotem negocjacji.
 4. Opłata za Zamówienie obejmuje zapłatę 100% kwoty Ceny + Kosztów dostarczenia Towaru.

VII. Metody płatności

 1. Zamawiający ma do wyboru następujące formy płatności:

           – Przelew z góry na rachunek bankowy

           – Płatność za pobraniem.

 1. W przypadku wyboru metody płatności – Przelew z góry na rachunek bankowy – Towar wysyłany jest do Klienta po uznaniu rachunku bankowego Sprzedającego nr 62 1050 1399 1000 0091 3690 2716 zapłatą pełnej kwoty Ceny + VAT oraz Kosztów dostarczenia Towaru.
 2. W tytule zapłaty za Zamówienie należy podać numer Zamówienia. W przypadku Transferuj przelew wypełniany jest automatycznie.
 3. Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty Ceny Zamówienia +VAT i Kosztów dostarczenia Towaru w terminie do 5 (słownie: pięciu) dni kalendarzowych od momentu otrzymania przez Zamawiającego Akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę.
 4. W przypadku wyboru metody płatności – Płatność za pobraniem – Zamówienie jest przekazywane do realizacji natychmiast po otrzymaniu przez Zamawiającego oświadczenia Sprzedawcy o akceptacji złożonej przez Zamawiającego oferty zakupu Towaru objętego Zamówieniem, a płatność dokonywana jest przy odbiorze przesyłki od firmy kurierskiej. Koszt wysyłki „za pobraniem” podany jest w Serwisie podczas składania Zamówienia.
 5. W przypadku wyżej wskazanym przedstawiciel firmy kurierskiej pobiera od Zamawiającego opłatę równą wartości zakupionego Towaru oraz kosztów przesyłki pobraniowej. Opłaty te doliczane są w momencie składania przez Zamawiającego Zamówienia i wyboru formy płatności.
 6. Koszty dostawy :

          – paczka kurierska do 30 kg – wpłata na konto lub Transferuj – 16,00 pln brutto

          – paczka kurierska do 30 kg – za pobraniem – 18,00 pln brutto

          – paczka kurierska do 20 kg – wpłata na konto lub Transferuj – 14,00 pln brutto

          – paczka kurierska do 20 kg – za pobraniem – 16,00 pln brutto

VIII. Faktury VAT lub paragon

 1. Każda otrzymana wpłata będzie dokumentowana fakturą lub paragonem.
 2. Faktura VAT wystawiona będzie zgodnie z informacjami podanymi w formularzu Zamówienia.
 3. Składając Zamówienie w Sklepie, Zamawiający upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

ROZDZIAŁ III

DOSTAWA

I. Formy, koszty i terminowość dostawy

 1. Koszty dostarczenia Towaru są podawane w Serwisie. Koszty dostarczenia Towaru są niezależne od Ceny Towaru i są pokrywane w całości przez Zamawiającego. Zamówienia wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 2. W sytuacji braku możliwości odbioru Towaru we wskazanym terminie realizacji, Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego przesłania stosownych informacji Sprzedawcy drogą e-mail.
 3. Do każdej przesyłki Sprzedawca dołącza dowód sprzedaży.    
 4. Przy dostawie Towaru Zamawiający ma obowiązek zbadać Towar objęty Zamówieniem i sprawdzić czy Towar posiada uszkodzenia wynikłe z transportu, czy opakowanie Towaru jest nienaruszone i czy przesyłka jest zgodna z Zamówieniem, a w przypadku wyboru metody płatności – Płatne za pobraniem – dopiero po uregulowaniu należności przedstawicielowi firmy kurierskiej. Stwierdzenie przy kurierze uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego jest jedyną podstawą do rozpatrzenia reklamacji, o której mowa w Rozdziale IV. O zaistniałej sytuacji należy bezzwłocznie zawiadomić Sprzedającego zgodnie z zasadami wskazanymi w Rozdziale IV.
 5. W przypadku wyboru metody płatności – Płatne za pobraniem – i nie odebrania przesyłki z Towarem, przesyłka zostaje zwrócona do Sprzedawcy. Zamawiający może zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o ponowne wysłanie Towaru pod warunkiem, że pokryje koszty ponownej przesyłki. Jeżeli z upływem 5 dni od dnia złożenia Zamówienia, Zamawiający nie dokona płatności w celu ponownego wysłania Towaru, Sprzedawca ma prawo od umowy odstąpić z winy Zamawiającego, a także uniemożliwić Zamawiającemu dokonywanie zamówień z wyborem metody płatności – Płatność za pobraniem.
 6. W przypadku dokonania zapłaty przez Zamawiającego w formie Płatność za pobraniem – własność rzeczy przechodzi na Zamawiającego w momencie wysyłki przedmiotu sprzedaży przez Sprzedającego.
 7. Przesyłkę wysyłamy w ciągu 48 godzin.

ROZDZIAŁ IV

REKLAMACJA TOWARU

 1. Wady Towaru zakupionego od Sprzedającego Zamawiający zgłasza poprzez sporządzenie i przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne winne zostać złożone Sprzedającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tukan.sc@onet.pl lub w formie pisemnej, na adres: Tukan Spółka Cywilna, ul. Żwakowska 15, 43-100 Tychy z dopiskiem „Sklep internetowy Tukan”.
 3. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać pełne dane Zamawiającego: adres, numer Zamówienia, nr Faktury / paragon (z dnia – podać datę wystawienia) oraz dołączyć dokładny opis wady Towaru, a także kontakt telefoniczny bądź adres poczty elektronicznej.
 4. Reklamacje nie zawierające powyższych dokumentów nie będą realizowane do czasu ich dostarczenia pocztą elektroniczną na adres właściwy dla zgłaszania reklamacji.
 5. Reklamacje rozpatrywane są nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Sprzedającego. O rozstrzygnięciu reklamacji Kupujący zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.
 6. Koszt wysyłki reklamowanego Towaru do Sprzedającego ponosi Zamawiający, w razie uwzględnienia reklamacji przesyłka zwrotna zostanie opłacona przez Sprzedającego. Sposób i termin wysyłki zostanie wskazany po rozpatrzeniu reklamacji.
 7. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów za pobraniem.

ROZDZIAŁ V

DANE OSOBOWE

 1. Podanie Danych osobowych przez Zamawiającego jest dobrowolne.
 2. Logując się do Sklepu Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z rejestracją w Sklepie, w celu realizacji zamówień, a także zawieraniem i realizacją umów sprzedaży w Sklepie.
 3. Administratorem Danych osobowych jest Sprzedający.
 4. Dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, będą przetwarzane wyłącznie w celu:

          – realizacji Zamówienia;

          – zamieszczenia Zamawiającego w bazie Zamawiających;

          – założenia i utrzymania Konta Zamawiającego.

      5. Dane osobowe Zamawiających, którzy wyrazili na to zgodę, będą przetwarzane w celu przekazywania im drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących oferty Sklepu.

      6. Zamawiający mają prawo dostępu do treści swoich Danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania  ich usunięcia.

      7.  Powierzone Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych.

Zmiana zasad przetwarzania danych – zgodność z RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma TUKAN – spółka cywilna z siedzibą w Tychach przy ul. Żwakowskiej 15 zwana dalej spółką, operator sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://www.sklep-tukan.pl/

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Adres pocztowy: Tukan s.c. ul. Żwakowska 15, 43-100 Tychy lub pod adresem e-mail: tukan.sc@onet.pl

Skąd mamy Twoje dane i jak długo będziemy nimi dysponować?

Otrzymaliśmy Twoje dane od Ciebie, kiedy dokonywałeś zamówienia w naszym sklepie internetowym. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres naszej współpracy oraz maksymalnie 10 lat po jej zakończeniu w celu dochodzenia roszczeń, wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, szczególnie prawa podatkowego i rachunkowego, zapobiegania nadużyciom i oszustwom. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych ?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:
– umożliwienia świadczenia Ci usług związanych ze sprzedażą produktów zamawianych drogą 
elektroniczną, przez stronę internetową lub telefoniczne.  
– kontaktowania się z Tobą w celu obsługi reklamacji, rozliczania należności.  
– przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa,
– prowadzenia marketingu bezpośredniego poprzez wybrany przez Ciebie kanał komunikacji,
– monitorowania Twojej aktywności,
– prowadzenia analiz statystycznych,
– zakładania i zarządzania Twoim kontem oraz zapewnienia jego obsługi i rozwiązywania 
problemów technicznych,
– obsługi zgłoszeń, które kierujesz do spółki między innymi przez formularz kontaktowy,
– windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
– przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych,
– jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies.

Twoje dane przetwarzamy na podstawie  Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres, e-mail, data urodzenia, telefon lub informacji o firmie i jej adresie, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy na świadczenie usługi sprzedaży, a w konsekwencji nie będziesz mógł dokonać zakupów przez nasz sklep internetowy. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

Jakie masz prawa wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?

Twoim prawem wynikającym z RODO jest prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez firmę Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Komu przekazujemy Twoje dane?

Twoje dane są przekazywane innym podmiotom takim jak: firmy kurierskie, systemy płatności. Nie przekazujemy danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

ROZDZIAŁ VI

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z:
  1. braku możliwości dostępu do Sklepu wynikającego z przyczyn od Sprzedającego niezależnych;
  2. siły wyższej;
  3. niewłaściwego korzystania z Serwisu przez Zamawiającego;
  4. krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi serwera oraz oprogramowania Serwisu.
 2. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Zamawiającego, błędnych danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym, całkowitą odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
 3. O każdorazowej zmianie adresu poczty elektronicznej Zamawiający, który się nim posługuje w komunikacji ze Sprzedającym, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Sprzedającego. W przypadku likwidacji lub zmiany adresu poczty elektronicznej Zamawiający jest obowiązany zapewnić przekierowanie przychodzących na stary adres wiadomości na nowy adres tak, aby otrzymywać korespondencję wysyłaną również na stary adres. W braku dopełnienia tych obowiązków Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z braku zapoznania się przez Zamawiającego z treścią wiadomości.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi, ani za utratę korzyści, jakie Zamawiający mógłby odnieść gdyby mu szkody nie wyrządzono. Całkowita odpowiedzialność Sprzedającego ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć kwoty wartości Zamówienia w związku, z którym powstała szkoda.

ROZDZIAŁ VII

DOSTĘPNOŚĆ I ZMIANY REGULAMINU

 1. Regulamin jest stale dostępny na stronie Sklepu.
 2. Złożenie Zamówienia oznacza akceptację Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.
 3. Sprzedający jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie, przy czym zmiana Regulaminu staje się skuteczna w stosunku do Zamówień złożonych po umieszczeniu na stronie Sklepu nowego brzmienia Regulaminu.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Serwisie. Każdy ma możliwość samodzielnego dostępu i zapoznania się z treścią Regulaminu.
 3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zawarcia, wykonywania i rozwiązania zawartej na mocy Regulaminu umowy sprzedaży bądź innych, Sprzedający oraz Zamawiający – w braku porozumienia – skierują do rozstrzygnięcia Sądowi miejscowo właściwemu dla siedziby Sprzedającego.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Zamawiającego jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.04.2015 r.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do:
  1. wycofania poszczególnych produktów ze Sklepu,
  2. zmiany Cen oraz ilości Towarów w Sklepie,
  3. wprowadzania nowych Towarów w Sklepie,
  4. przeprowadzania zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail:   tukan.sc@onet.pl.

Kontakt:

Infolinia: +48 (32) 7506870

poniedziałek-piątek od 8:00 do 17:00

sobota od 8:00 do 13:00

Siedziba Firmy:

Tukan SC

ul. Żwakowska 15,

43-100 Tychy,

Tel. +48 (32) 7506870

Tel. kom. 690 994 100